Misja - Społeczna Odpowiedzialność

Celem Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego „MOSTY” Spółka Akcyjna jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku aglomeracji warszawskiej w zakresie robót mostowych – firmy postrzeganej jako dbającą o wysoką jakość i terminowość wykonywanych prac oraz przyjazną dla środowiska naturalnego

1. Ochrona środowiska.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” SA w prowadzonej działalności gospodarczej przywiązuje dużą uwagę do dbałości o ochronę środowiska naturalnego.
Polityka środowiskowa naszej firmy jest odpowiednia do wpływu i skali jej oddziaływań na środowisko. Strategii działań na rzecz ochrony środowiska przez WPM „MOSTY” SA jest realizowana min. poprzez:

  • Rygorystyczne wywiązywanie się z obowiązków ustanowionych przez prawo i innych wymagań w zakresie ochrony środowiska.
  • Ciągłe ograniczanie wpływu działalności firmy na środowisko naturalne przez: - optymalizację zużycia energii, materiałów i surowców, prawidłową gospodarkę odpadami pochodzącymi z naszych działań, - poprawę warunków pracy zatrudnionych osób,
  • Stałe ulepszanie stosowanych rozwiązań technologicznych i organizacji pracy w taki sposób aby były bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego,
  • Szkolenie i motywowanie pracowników do czynnego i odpowiedzialnego udziału w ochronie: środowiska naturalne i środowiska pracy.
  • Włączanie dostawców w nasze działania na rzecz ochrony środowiska poprzez realizację polityki zakupów obowiązującej w WPM „MOSTY” SA. 

2. Współpraca z Klientami i Dostawcami.


Głównymi odbiorcami świadczonych przez nas usług są jednostki administracji drogowej różnego szczebla od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wraz z jej Oddziałami, zarządów dróg miejskich, wojewódzkich, powiatowych czy gminnych.
Realizowane na ich zlecenia budowy przyczyniają się do podniesienia poziomu funkcjonowania naszego społeczeństwa szczególnie w zakresie jakości życia i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Największym Naszym staraniem jest zapewnienie oczekiwanej przez Klientów jakości i terminowości świadczonych usług. Chcemy to osiągać poprzez wykorzystanie w czasie wykonywania budów najnowszych światowych rozwiązań technologicznych i organizacji pracy oraz wdrażanie do stosowania własnych opracowanych w Dziale Techniczno-Projektowym firmy innowacyjnych rozwiązań.

Będąc przekonanym o wysokim poziomie świadczonych przez nas usług udzielamy wieloletnich gwarancji na wykonywane usługi.
Firma Nasza wywiązuje się rzetelnie ze wszystkich zobowiązań umownych zarówno wobec odbiorców jak i dostawców.

3. Przyjazny Pracodawca.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy jest integralna częścią kompleksowego zarządzania spółki Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY SA. Mając na uwadze istotę i wagę zagadnień związanych z BHP i ppoż. nadzór nad działaniami w tym zakresie sprawuje Prezes Zarządu.

Na realizowanych budowach z mocy prawa kierowanie sprawami BHP przypisane jest posiadającemu odpowiednie doświadczenie i udokumentowane kwalifikacje Kierownikowi Budowy. Służba BHP kierowana przez Specjalistę ds. BHP prowadzi aktywna współpracę z Zarządem spółki i kierownictwami budów w celu doskonalenia metod i form zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego „MOSTY” SA.

Do głównych działań prowadzonych w sferze BHP praz nasze przedsiębiorstwo są:

  • szkolenie kadry nadzorującej,
  • szkolenie pracowników,
  • zakup środków ochrony i posiłków regeneracyjnych,
  • prowadzona ciągła ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
  • opracowywanie planów BIOZ dla realizowanych budów, - uwzględnianie warunków ergonomicznych przy wyborze zakupywanych maszyn i urządzeń.

Pracownicy Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego Mosty SA maja możliwość uczestniczenia w finansowanych przez firmę różnorodnych szkoleniach, które rozwijają ich kompetencje.

Uczestnictwo w szkoleniach, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych służy stałemu rozwojowi przez pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności.
W ramach prowadzonego w Spółce funduszu socjalnego pracownicy mogą korzystać różnorakich form dofinansowania. Dofinansowanie może dotyczyć min. zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych pracowników.

4. Współpraca z lokalnymi społecznościami.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” SA podczas realizowanych budów chętnie służy swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez proponowanie nowych rozwiązań technicznych, organizacji ruchu i w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, które mogą znacznie przyczynić się do wzmocnienia pozytywnych efektów prowadzonych przez Zleceniodawców inwestycji.

Istotnym elementem współpracy na rzecz lokalnych społeczności jest zatrudnianie pracowników pochodzących z terenu realizowanej inwestycji oraz korzystanie z usług lokalnych dostawców.

Ta witryna używa plików cookie.
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.